Woensdag, 24 april, ging de deurbel. Ik deed open en er stond een jongedame van een bekende organisatie in de deuropening. Het enthousiasme waarmee zij het goede doel onder mijn aandacht bracht sprak mij erg aan. Ik besloot het goede doel te ondersteunen en wilde op dat moment mijn waardering voor haar enthousiasme kenbaar maken en aldus besloot ik haar een biljet Van Onbepaalde Waarde te geven. Ik legde haar uit dat ik als beeldend kunstenaar een project Van Onbepaalde Waarde heb bedacht om mensen bewust te maken van waarde en wat waarde met mensen doet. Ik kon merken dat ik haar hier mee overviel, maar ze begreep de betekenis van het biljet. Ik legde met nadruk uit dat zij het biljet niet mag houden maar het moet gaan gebruiken om haar waardering kenbaar te maken voor wat mensen voor haar of voor anderen of voor ons bestaan betekenen. Bij het afscheid nemen vermeldde ik dat ik erg graag van haar wilde weten wat ze met het biljet gedaan heeft en gaf haar mijn e-mailadres.

vrijdag 26 april kreeg ik het volgende bericht in de mail.
De volledige naam van het meisje heb ik om privacy redenen achterwege gelaten.

Hallo Arjan,

Ik ben het meisje dat woensdag langs u deur kwam.

Ik was van plan het biljet niet meteen door te geven, maar te wachten tot een speciaal moment. Dat speciale moment kwam al eerder dan gedacht. Mijn oma lag op het moment dat ik u sprak in het ziekenhuis, in een coma. Zij is gister wakker geworden. Helaas gaat het op het moment niet heel goed met haar, hierdoor denkt zij aan euthanasie. Wij willen natuurlijk graag dat ze er nog even voor knokt en proberen haar te overtuigen. Omdat ze zo veel voor me betekent heb ik haar het biljet van onbepaalde waarde gegeven. Omdat zij enorm waardevol voor mij is. Op die manier hoop ik dat ze snapt hoe belangrijk ze voor mij is. Ze vond het erg mooi. Zowel de betekenis als de vormgeving.

Je kunt het ook zien als; Ik ruilde het biljet in om haar in leven te houden.

Groeten,

Margo

Wat een ontroerend en tegelijk ook hartverscheurend moment heeft ze gekozen om iets te doen met het biljet VOW. Prachtig dat de betekenis van een biljet VOW zo een belangrijke rol mag spelen in haar leven en dat van haar oma.

Het vervolg …..

18 mei ontving ik een mail van de oma van Margo met de volgende tekst:

Hallo Arjan,

Dank zij jou en mijn kleindochter Margo ben ik weer het ziekenhuis uit. Een onwaarschijnlijk cadeau!!! Onbetaalbaar.

mijn reactie

Dit maakt zoveel indruk op mij. Het ontroerde mij al zeer om het bericht van Margot te lezen, wat ze met het biljet Van Onbepaalde Waarde had gedaan.
En dit. Wat er met u gebeurde was mijn droom. Toen ik mijn ideeën probeerde te verwezenlijken hoopte ik dat de intentie van de gever, bij het geven van een biljet de ontvanger zou raken. Dit is zo ongelofelijk betekenis- en waardevol. Geld kan en kon dit nooit bereiken. Kunst dus wel.

WHAT A NOTE OF INDEFINITE VALUE DOES TO PEOPLE

Wednesday, April 24th, the doorbell rang. I opened the door and there was a young lady from a well-known organization in the doorway. The enthusiasm with which she brought the charity to my attention really appealed to me. I decided to support the charity and at that moment I wanted to express my appreciation for her enthusiasm and so I decided to give her a note of undetermined value. I explained to her that as a visual artist I came up with The Community Project Of Indefinite Value to make people aware of value and what value does to people. I could see that I caught her by surprise, but she understood the meaning of the note. I emphasized that she shouldn’t keep the note but use it to express her appreciation for what people mean to her or to others or to our existence. When saying goodbye, I mentioned that I really wanted to know what she did with the note and gave her my e-mail address.

Friday the 26th of April I received the following message in the mail.
I omitted the full name of the girl for privacy reasons.

Hello Arjan,

I’m the girl who came by your door on Wednesday.

I didn’t plan on passing the note right away, but waiting for a special moment. That special moment came sooner than I thought. My grandmother was in a coma at the hospital when I spoke to you. She woke up yesterday. Unfortunately, she’s not doing very well at the moment, which makes her think of euthanasia. We’d like her to fight for it and try to convince her. Because she means so much to me, I gave her The Note Of Indefinite Value. Because she is enormously valuable to me. That way I hope she understands how important she is to me. She loved it very much. Both the meaning and the design.

You can also see it as; I swapped the note to keep her alive.

Greetings,

Margo

What a moving and at the same time heartbreaking moment she has chosen to do something with The Note Of Indefinite Value. Wonderful that the meaning of a note VOW can play such an important role in her life and that of her grandmother.

THE SEQUEL …

May 18 I received an e-mail from Margo’s grandmother with the following text:

Hello Arjan,

Thanks to you and my granddaughter Margo, I’m out of the hospital again. An unlikely gift! It’s priceless.

my reaction

This impresses me so much. It already moved me very much to read Margot’s message, what she had done with The Note Of Indefinite Value.
And this. What happened to you was my dream. As I tried to realize my ideas, I hoped that the intention of the giver, when giving a note, would touch the recipient. This is so incredibly meaningful and valuable. Money can never and could never achieve this. Art can do this.